الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی

یکی از دعاوی شایع در نزد مراجع دادگستری، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است. در زمانی که ملکی مورد معامله قرار می‌گیرد و مبایعه‌نامه برای آن تنظیم می‌شود، پس از آن فروشنده ملزم می‌شود تا در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به تنظیم سند‌رسمی به نفع خریدار نماید. امروزه، این نکته در بسیاری از مبایعه‌نامه‌های نوشته شده درج می گردد. از منظر حقوقی نیز این عنوان در ماده ۲۲۰ قانون مدنی ذکر شده است.

این ماده چنین مقرر داشته:

«عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند»

گاه نیز در قرارداد چنین درج می شود که چنانچه فروشنده از الزام به تنظیم سند رسمی سرباز زند در این صورت ملزم به پرداخت وجهی تحت عنوان وجه التزام خواهد بود. بنابراین، فروشنده می‌تواند در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و سند را به نام خریدار تنظیم سازد و یا وجه تعیینی در قرارداد را بپردازد. گاه نیز قرارداد دربردارنده منافع بیشتری برای خریدار است. به این معنا که قرارداد دارای این عبارت است که فروشنده باید سند رسمی را به نفع خریدار تنظیم نماید و از سوی دیگر خسارتی تحت عنوان وجه التزام را نیز به خریدار بپردازد.

گواهی عدم حضور

به منظور طرح دعوا خریدار باید در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و الباقی ثمن را نیز تهیه نماید و چنانچه فروشنده در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد، خریدار باید از سردفتر تقاضای گواهی عدم حضور نماید. دادگاه صالح برای رسیدگی نیز، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می‌باشد. دادگاه در بادی امر، معامله بین طرفین را بررسی می‌نماید تا از صحت‌وسقم آن اطمینان یابد و سپس مالکیت فروشنده بر ملک را احراز می‌کند و مورد معامله را موردبررسی قرار می‌دهد تا دریابد که ملک رهنی نباشد؛ چراکه در صورتی که ملک در رهن باشد خریدار باید فک رهن مورد معامله را از دادگاه درخواست کند.

الزام به تنظیم سند رسمی

چنانچه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه مطرح شد و حکم به نفع خریدار داده شد، حال نوبت به آن می‌رسد که خریدار به دایره اجرای احکام مراجعه کرده و تقاضای اجرای رأی را بنماید. در  صورت خودداری فروشنده از الزام به تنظیم سند، دایره اجرا به‌جای فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به امضا به‌جای فروشنده می‌نماید.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره چهار) مقوم به

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت بابت تخلف از انجام تعهد حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر به مبلغ ……… تومان به استناد توضیحات مندرج ذیل مبایعه‌نامه شماره ………. مورخ ……. به مبلغ ….

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ  ..….تومان بابت وجه التزام عدم تحویل مورد معامله مندرج در بند ۶-۷ مبایعه‌نامه شماره ………. مورخ د …….. و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ ………..

مطالبه خسارات دادرسی

 

دلايل و منضمات دادخواست ۱- مبایعه‌نامه به شماره …………               ۲- گواهی عدم حضور به شماره ……

۲- فرم ثبت قرارداد به شماره …………

 

رياست محترم مجتمع قضايي  “‌نام شهرستان محل وقوع ملك”

احترامااینجانب خواهان آقای ………. مراتب ذیل را به عرض می‌رسانم

۱-     به موجب مبایعه‌نامه شماره …….. مورخ …………. دارای کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ……….. متر مربع واقع در …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ را از خوانده آقای ………….. خریداری نموده است.

۲-     به موجب بند ۴-۱ مبایعه‌نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ ……… بر دفتر اسناد رسمی شماره …… حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره …… مورخ ……….. در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تاکنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.

۳-       به موجب تبصره دوم ماده سه و بند ۵-۱ ماده ۵ مبایعه‌نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ …………… تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.

۴-       به موجب بند ۶-۷ از ماده ۶ مبایعه‌نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش‌گفته (۵-۱) به ازای هر روز تاخیر مبلغ ……….. هزار ریال (معادل ……….. تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به اینجانب بپردازد.

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:

۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی …….. به مساحت ……………. متر مربع واقع در…………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ به نام موکل.

۳-     محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده ۹ مبایعه‌نامه موصوف.

۴-     محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند ۶-۷ مبایعه‌نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ …………… تا زمان اجرای حکم.

 

محل امضاء مهر انگشت