بطلان ترکه

بطلان ترکه

بطلان ترکه

بطلان ترکه : در این مقاله ضمن تعریف ترکه و شرایط تقسیم آن , سعی بر آن داریم تا بتوانیم شرایط بطلان ترکه یا شرایط بطلان تقسیم را بیان کنیم .

حالات مختلف آن را توضیح دهیم و بگوییم که هر عامل به چه صورتی سبب بطلان ترکه و تقسیم می شود.

با ما همراه باشید تا بتوانیم اطلاعات مفیدی در این زمینه خدمتتان ارائه دهیم.

ترکه به چه معنا می باشد؟

ترکه در لغت از ترک می آید و به معنای آن اموالی می باشد , که متوفی پس از فوت خود به جا ( به عنوان ارث ) می گذارد.

ترکه را در واقع ارث و میراث و موروث می نامیم.

بطلان ترکه

اموال جزء ترکه

تمامی اموال متوفی حال چه منقول باشد چه غیر منقول , کلا جزئی از ترکه می باشد.

حقوق مالی جزء ترکه

حقوق متعلق به ترکه

در رابطه با ارث حقوقی با آن در ارتباط هستند.

مانند : هزینه کفن و دفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه ها مثل هزینه ی محافظت و نگهداری و اداره ترکه که از خود ترکه برداشته می شود.

حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می گیرد باید حتما قبل از آنکه ترکه تقسیم شود پرداخت شوند.

بطلان ترکه

حال بطلان تقسیم یا بطلان ترکه به چه معناست؟

هرگاه ترکه تقسیم شد و بعد از آن معلوم شد که تقسیم به غلط انجام شده است. آن تقسیم باطل است و آن را بطلان ترکه یا بطلان تقسیم می نامند.

این اشتباه در تقسیم می تواند بصورت موثر در تقسیم باشد یا ناموثر در تقسیم

البته بطلان تقسیم به موارد دیگری هم ارتباط دارد مثل :

کشف عیب :

در این مورد هرگاه در سهم هریک از شرکا عیبی ظاهر شود که در زمان تقسیم عالم به آن نبوده است شریک حق دارد تقسیم را به هم بزند.

استحقاق غیر در مال تقسیم شده :

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که یک مقدار معین از مالی که تقسیم شده است.

متعلق به غیر بوده است در صورتی که در تمامی سهم مفروزا به تساوی باشد صحیح است و الا باطل است.