تسویه و ورشکستگی

ورشکستگی

تسویه و ورشکستگی

ورشکستگی

زمانی را در نظر بگیرید که تاجر از پرداخت تعهدات خود عاجز گردد، در این صورت به چنین تاجری ورشکسته اطلاق می‌شود. در برخی مواقع تاجران‌ورشکسته از ادامه فعالیت بازمی‌مانند و تا پایان عمر نمی‌توانند تجارت نمایند اما در برخی موارد تاجر پس از پرداخت دیون و تعهدات خود دوباره فعالیتش را راه‌اندازی می‌کند. ورشکستگی دارای انواعی است که ذیلاً به آن اشاره می‌نماییم:

۱٫ورشکستگی‌عادی:

در این نوع از‌ورشکستگی تاجر بدون تقصیر و به دلایل شرایط اقتصادی ورشکسته می‌گردد.

۲٫ورشکستگی به تقصیر:

موارد این نوع‌ورشکستگی در قانون تجارت احصاء شده است:

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

الف در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛

ب در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛

پ اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛

ت اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

همچنین مواردی وجود دارد که ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام شود:

در موارد ذیل هر تاجر‌ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

الف اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد؛

ب اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد؛

پ اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به‌طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط به این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

۳٫ورشکستگی‌به‌ تقلب:

موارد‌ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت عبارت‌اند از:

الف- مفقود کردن دفاتر

ب- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود

پ- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری

ت- مدیون قلمداد نمودن خود به‌وسیله اسناد و یا به‌وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد.

ورشکستگی

نمونه دادخواست ورشکستگی

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان مشخصات تاجر
خوانده مشخصات طلبكار/طلبكاران/دادستان محترم محل اقامت تاجر
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن تقاضاي صدور حكم ورشكستگي
دلايل و منضمات دادخواست  كپي مصدق: ۱ دفاتر تجاري پلمپ شده تاجر، ۲ ليست دارائي و قرض‌ها و مطالبات خود،
۳
صورت نفع و ضرر و مخارج شخصي ، “۳-  مدرك مورد نياز ديگر” 
رياست محترم مجتمع قضائيمحل اقامت تاجر

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

به جهت مشكلات به وجود آمده از “ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قيمتها و …” در خلال مدت سه روز گذشته اينجانب متوجه بروز وقفه در تأديه قروض/ و انجام تعهدات نقدي خود گرديده‌ام فلذا با تقديم دفاتر تجاري و ليست دارائي و قرض‌ها و مطالبات و همچنين مخارج شخصي خود صدور حكم توقف مورد استدعاست.

 

 

 

                                                                                                                                           محل امضاء مهر انگشت