تصرف عدوانی

تصرف عدوانی در ملک مشاع

تصرف عدوانی

از نظر حقوق مدنی تصرف عدو انی به معنی این است که مالی چه منقول ( منقول یعنی مالی که قابلیت جابجایی را داشته باشد) و چه غیر منقول ( غیر منقول یعنی مالی که قابلیت جابجایی نداشته باشد مانند زمین و ملک) در اختیار کسی باشد و او بتواند در حد و حدودی که قانون تعیین می کند راجع به آن مال تصمیم بگیرد.

اگر کسی ادعا کند که آن مال برای اوست باید دعوای خود نسبت به آن مال را در مرجع قضایی اعلام کند .

مدارک خودش را نیز ارائه بدهد تا آن مرجع به نفعش حکم بدهد و او را مالک آن شی یا حق بشناسد و اعلام کند.

تصرف نشانه مالکیت

تصرف و تسلط یک فرد بر یک شی نشانه ی مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و اینکه هیچ نوع مالی را ما نمی توانیم از کسی بگیریم و از تصرف وی خارج کنیم مگر اینکه حکم قانونی داشته باشیم.

تصرف عدوانی
تصرف عدوانی

نحوه ی بیان دعوا در مرجع قضایی

در دعوای تصرف عدوانی فرد می تواند هم از طریق حقوقی اقدام نماید هم کیفری و در انتخاب هرکدام مختار است. اما چیزی که تفاوت در آن ایجاد می کند نحوه اثبات و اقدامات لازم آن است که در هرکدام متفاوت می باشد. یعنی اگر دعوای حقوقی مطرح کنیم باید ادله حقوقی ارائه دهیم اگر دعوای کیفری مطرح کنیم باید ادله کیفری ارائه بدهیم.

ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در کدام مورد بیشتر ادله داریم تا بتوانیم ثابت کنیم آن مال یا حق مال ماست.

ید و تصرف

تصرف که گاهی از ان به عنوان ید تعبیر می کنیم به معنی سلطه و در واقع اقتداری می باشد که شخص به طور غیر مستقیم یا بواسطه ی یک فرد دیگر بر مالی دارد.

عدوان در معنای لغوی

عدوان نیز در لغت به معنی ظلم و ستمی می باشد که آشکار است که این خلاف عرف یا قانون نیز است.

تصرف عدوانی و بررسی آن از نظر حقوقی

در قانون آیین دادرسی مدنی , ماده ۱۵۸ آن , دعوای تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می کند که متصرف سابق مال غیرمنقول مبنی بر اینکه فرد دیگری بدون اطلاع و رضایت او آن مال را از تصرف وی خارج کرده است ادعایی را مطرح می کند و اعاده تصرف خود نسبت به آن مال را درخواست می کند.

در دعوای تصرف عدو انی فقط کافی است که فرد ثابت کند قبلا مالک بوده یا تصرف داشته است تا بتواند متصرف را از ملک خودش رها کند.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

ماده ای ( ماده ۱۶۷ ) در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که بیان می دارد: اگر دو یا چند فرد در یک ملک شریک باشد و به عبارتی ملک مشاع باشد و بعدها با گذر زمان برای هم مزاحمت و ممانعت ایجاد کنند , یک دعوای تصرف عدو انی به وجود می آید و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. قاضی هم در نهایت حکم به رفع تصرف عدوانی خواهد داد.

* تصرف عدو – مال

تصرف عدوانی در ملک مشاع
تصرف عدوانی در ملک مشاع

 

موسسه حقوقی مهاجرتی دادآور نسیم مهر (دادینلی)