تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک

داشتن نام نیکو از حقوق فرزند محسوب می‌شود. حال ممکن است فردی تقاضای تغییر‌ نام خود را داشته باشد.در چنین فرضی در صورتی که فرد بالای ۱۸ سال باشد دادخواستی به طرفیت اداره‌ی ثبت محل اقامت خود طرح می‌نماید و در صورتی که کم‌تر از ۱۸ سال سن داشته باشد ولی یا قیم او این کار از انجام می‌دهند. البته باید توجه داشت که هر نامی را می‌توان انتخاب نمود، به عنوان مثال، اسامی مستهجن، مغایر با مقدسات اسلامی، نام‌هایی که ارتباطی به جنسیت ندارند و … را نمی‌توان انتخاب نمود.

مدارک مورد نیاز برای تغییر‌نام عبارت‌اند از:

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن

تکمیل فرم درخواست تغییر نام.

تغییر نام کوچک

نمونه دادخواست تغییر نام کوچک

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده اداره ثبت احوال شهر محل

اقامت خواهان

وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن الزام به تغيير‌نام از      به      به انضمام کلیه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق: ۱ شناسنامه شماره       ۲ استشهاديه و عندالاقتضاء شهادت شهود
رياست محترم مجتمع قضايي “‌نام شهرستان محل اقامت خواهان”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب داراي شناسنامه شماره     صادره از      در تاريخ      متولد و با جود آنكه از بدو تولد در بين تمام آشنايان و بستگان به نام      استشهار دارم ولي در سند سجلي فوق‌الذكر نام     براي اينجانب انتخاب و ثبت گرديده است نظر به اينكه دو نام داشتن در زندگي روزمره براي اينجانب موجب بروز مشكلاتي شده است و از طرفي استشهارم به نام       مي‌باشد و با توجه به اينكه نام      واجد معاني عاليه و از هر حيث بر نام مذكور در سند سجلي مذكور برتري دارد صدور حكم بر محكوميت خوانده به تغيير نام كوچك مذكور در شناسنامه از      به      به استناد مواد ۹۹۵ قانون مدني و ۲۰ قانون ثبت احوال به انضمام جميع خسارات و هزینه دادرسي مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نيز استناد مي‌نمايد.

 

                                                                                                 محل امضاء مهر انگشت