تفکیک ملک (افراز) و تجمیع

تقسیم ترکه

تفکیک ملک (افراز) و تجمیع

تفکیک ملک، افراز و تقسیم

تفکیک ملک: منظور از تفکیک جدا کردن و جزء جزء کردن است. به منظور اینکه مالی مورد تفکیک قرار بگیرد، دو ویژگی باید وجود داشته باشد:

  1. مال غیرمنقول باشد.
  2. مال دارای حالت اشاعه نباشد، توضیح اینکه بین چند نفر مشترک نباشد.

افراز:

مراد از افراز، تقسیم مال مشاع به قطعات کوچک‌تر است. افراز امری است اجباری یعنی با دستور دادگاه یا اداره ثبت انجام می‌شود.

تقسیم: اعم از افراز و تفکیک است. تقسیم می‌تواند شامل مال منقول یا غیرمنقول باشد. حتی ممکن است در مورد ترکه متوفی نیز عنوان تقسیم به کار برده شود.

چند نکته در مورد افراز و‌تفکیک ملک

ماده ۱۵۰ قانون ثبت در خصوص تفکیک ملک چنین بیان داشته:

«هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه، باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیک به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال از طرف ذی‌نفع پرداخت گردد».

ماده ۱۵۴ قانون ثبت (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۶۵) هم چنین اعلام می‌دارد:

«دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلف‌اند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا اداره ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر نموده و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت رأساً نسبت به افراز یا تفکیک ملک اقدام خواهند نمود».

تفکیک ملک
تفکیک ملک

نمونه دادخواست‌افراز

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن اعتراض به تصميم واحد ثبتي در افراز
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق: ۱ سند مالكيت، ۲- صورت‌مجلس قابليت افراز صادره از اداره ثبت اسناد و املاك “نام شهرستان” به شماره       مورخ      ، ۳ عندالاقتضاء جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري.
رياست محترم مجتمع قضايي“نام شهرستان محل وقوع ملك”

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان در پلاك ثبتي      /      بخش “شماره و نام شهرستان” مشاعاً مالك مي‌باشيم. نظر به اينكه تعميم واحد ثبتي وفق ماده دوم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۶ آئین‌نامه مربوط در دادگاه قابل‌اعتراض مي‌باشد فلذا در مهلت قانوني ده روز مراتب اعتراض خود را نسبت به تصميم اداره ثبت‌اسناد و املاك “نام شهرستان” به شماره       مورخ      به قابليت/عدم قابليت افراز پلاك ثبتي فوق‌الذکر در مهلت قانوني ده روز تقديم داشته رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مبني بر قابليت/عدم قابليت افراز پلاك ثبتي     /      بخش “شماره و نام شهرستان” مورد استدعاست.

 

 محل امضاء مهر انگشت

 

گاهی اوقات نیز دادخواست به شکل زیر طرح می‌گردد:

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن صدور دستور فروش ملك مشاعي به انضمام كليه خسارات قانوني.
دلايل و منضمات دادخواست کپی مصدق ۱ – سند مالكيت، ۲- صورت‌مجلس عدم قابليت افراز صادره از اداره ثبت اسناد        به شماره      
رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت خوانده “

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اينجانب با خوانده/ خواندگان در پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره و نام شهرستان” مشاعاً مالك مي باشيم. نظر به اينكه به استناد مدارك تقديمي صادره از اداره ثبت اسناد  “نام شهرستان”پلاك فوق‌الذکر قابل افراز و تقسيم فی‌مابین نمی‌باشد و از طرف ديگر نظريه اخیرالذکر به خوانده/ خواندگان ابلاغ شده و نامبرده/ نامبردگان اعتراضي نيز به اين نظريه ابراز نکرده‌اند فلذا صدور دستور فروش پلاك مذكور و تقسيم ثمن حاصله فی‌مابین مالكين بر اساس حصه و ميزان مالكيت به هر كدام از آن‌ها به استناد ماده ۴ از قانون افراز و فروش املاك مشاعي به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء مهر انگشت