تمکین

تمکین

تمکین

تمکین در لغت به معنای الزام، سلطه و اختیار  است. در معنای اصطلاحی تمکین به معنای پاسخ دادن زن به خواسته‌های مرد است. همین که عقد نکاح منعقد می‌شود هر یک از زوج و زوجه در مقابل هم دارای تکالیفی می‌شوند. یکی از این تکالیف، تمکین است که برای زن به کار می‌رود.

تمکین به دو دسته‌ تقسیم می‌شود:

تمکین‌عام:

منظور از تمکین عام برای زن این است که بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود، خود را برای شوهرش بیاراید و خوش‌رفتاری با شوهر است.

تمکین‌خاص:

منور از تمکین‌‌ خاص برقراری روابط زناشویی است.

عدم‌ تمکین از مصادیق عدم تعلق نفقه به زن است.

در موارد زیر چنانچه زن تمکین نکند ناشزه محسوب می‌شود:

  1. وجود موانع شرعی مانند حیض و اعتکاف،
  2. سفر به جایی به اذن شوهر،
  3. زوج بیماری مراقبتی داشته باشد که نزدیکی با او سبب بیماری شود.

تمکین

نمونه دادخواست عدم‌ تمکین

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان          
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن تقاضاي صدور حكم تمكين
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق : ۱-  عقدنامه،‌۲- اظهار نامه شماره       /تلگراف مورخ      ، ” ۳-مدرك مورد نياز ديگر”
رياست محترم مجتمع قضايي  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده‌ایم.نظر به اينکه خوانده (زوجه قانوني اينجانب) بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه در تاريخ     ، زندگي مشترك را ترك نموده و در منزل پدري خود به سر می‌برد. و با مراجعات مكرر و ارسال اظهارنامه/تلگراف ( كپي مصدق  پيوست ) حاضر به تمكين و بازگشت به منزل مشترک نشده است فلذا مستنداً  به ماده ۱۱۱۴ قانون مدني تقاضاي صدور حكم به تمكين زوجه را دارد .

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء مهر انگشت