تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت‌ نامه

هر فردی در طول دوران زندگی خود، بارها ممکن است وصیت نماید و آخرین وصیت‌نامه‌ی وی که نشان از آخرین اراده‌ی موصی دارد دارای اعتبار می‌باشد. در مورد تنفیذ وصیت‌ نامه این امر توجه نمود که وصیت‌نامه به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شود:

وصیت‌نامه رسمی:

وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.

وصیت‌نامه عادی:

وصیتی است که به صورت خود نوشت می‌باشد و نزد دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم نشده است. همچنین این نوع وصیت‌نامه به خط موصی‌به نگارش درآمده و دارای روز ماه و سال است (تاریخ زده شده است). نافذ بودن این نوع از وصیت منوط به این امر است که وراث بر آن مهر تأیید بزنند.

تنفیذ وصیت نامه

نوع دیگری از وصیت است که وصیت‌نامه سری است. این نوع وصیت‌نامه در دفترخانه اسناد رسمی باقی می‌ماند که این اقدام تحت عنوان امانت است و موصی هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مسترد دارد.

نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده وراث
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن تقسيم تركه به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست ۱٫ وصیت‌نامه شماره………………..۲٫ گواهی فوت ……………………………………
رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت متوفي “

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

مرحوم/مرحومه …………………………………..به موجب وصیت‌نامه استنادی که به صورت ……………………………………تنظیم شده است برابر مقررات و موازین شرعی اقدام به وصیت به نفع اینجانب نموده است لیکن وراث از قبول آن و تملیک موصی‌به به اینجانب خودداری می‌نمایند. لذا با توجه به اراده‌ی مورث ایشان که در قالب وصیت ابرازی ابراز شده است اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعا است.

 

محل امضاء مهر انگشت