ثبت شرکت مهندسی با رتبه بندی

ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت مهندسی با رتبه بندی

ثبت شرکت مهندسی

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا مرتبط با مهندسی می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه‌ی اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی (طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید) نمایند و علاوه بر این‌ها، گواهی اشتغال به کارآموزی، گواهی قبولی در آزمون‌های مربوطه و سابقه‌ی کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح ذیل ضروری است:

  1. دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل یک سال کارآموزی یا سابقه کار،
  2. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با حداقل دو سال کارآموزی و سابقه کار،
  3. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با حداقل سه سال کارآموزی و سابقه کار.
ثبت شرکت مهندسی
ثبت شرکت مهندسی

این گونه پروانه‌ها (پروانه اشتغال به کار مهندسی) چهار درجه است:

  1. پایه ۳: جهت ارتقاء از پایه سه به دو داشتن چهار سال سابقه ضروری است.
  2. پایه دو: جهت ارتقا از پایه دو به پایه یک داشتن پنج سال سابقه ضروری است.
  3. پایه یک: جهت ارتقا از پایه یک به ارشد داشتن شش سال سابقه ضروری است.
  4. ارشد: حرفه‌ای در پایه‌های قبلی و موفقیت در آزمون ضروری است.