ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت : شرکت از منظر لغوی به معنای شریک شدن در کاری می باشد. ثبت شرکت، به شرکت اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد. اولین قدم برای ثبت شرکت پیدا کردن شریک مناسب است. زیرا حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود ۲ نفر و شرکت‌ سهامی خاص و عام ۳ نفر است.

در ابتدا باید بر اساس تعداد شرکا، زمینه فعالیت، میزان سرمایه و مسئولیت شرکا، نوع شرکت را طبق دسته بندی خاصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنظیم و اعلام شده انتخاب کنیم.

دسته بندی فوق شامل:

  • شرکت های با مسئولیت محدود: حداقل شرکا در شرکت مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد. حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره ۱ نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.
  • شرکت های سهامی خاص: حداقل شرکا  ۳ نفر است.حداقل سرمایه صد هزار تومان  و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک محاسبه می شود.
  • شرکت سهامی عام: حداقل شرکا در شرکت سهامی عام ۵ نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان  و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۵ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
  • شرکت نسبی: حداقل شرکا  ۲ نفر است.حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر و  مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
  • شرکت تضامنی: در شرکت تضامنی حداقل شرکا ۲ نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
  • شرکت تعاونی: حداقل شرکا  ۷ نفر است. حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیئت‌مدیره  ۳ تا ۷ نفر و  مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می‌باشد.
  • شرکت مختلط سهامی: حداقل شرکا ۲ نفر است ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد،حداقل هیئت‌مدیره یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می‌باشد.
ثبت شرکت
ثبت شرکت
  • شرکت مختلط غیرسهامی: حداقل شرکا ۲ نفر است ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد، حداقل هیئت‌مدیره یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می‌باشد.

امروزه تقاضای ثبت شرکت، از طریق اداره‌ی ثبت شرکت‌ ها که  تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کشور این امر مهم را بر عهده گرفته انجام می‌شود و تمامی مراحل ثبت شرکت به صورتی اینترنتی درآمده که فقط از طریق سامانه‌ی اینترنتی ثبت شرکت ها مجاز می‌باشد. بنابراین، تقاضاکنندگان باید کلیه‌ی مدارک و تقاضانامه‌های ثبتی خود را از طریق این سامانه به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تسلیم کنند . کارشناسان اداره‌ی ثبت با دقت مدارک مذکور را بررسی و پس از طی مراحل اداری مختلف چنان چه از نظر قانونی مشکلی نداشته باشند تأیید می‌کنند و پس از آن شرکت به صورت رسمی به ثبت می‌رسد و قانونی شناخته می‌شود.