حکم رشد

حکم رشد

حکم رشد

حکم رشد:غیر رشید به فردی اطلاق می‌شود که عقل معاش برای اداره ی اموالش را نداشته باشد. به عبارت دیگر فردی که توانایی تصمیم‌گیری در امور مالی خود را نداشته باشد غیر رشید تلقی می‌گردد. پیش از این سن رشد در قانون مدنی ۱۸ سال تعیین شده بود اما با حذف آن ماده، سن معینی برای رشد تعیین نگردید. در مقابل رشید فردی است که دارای عقل معاش است و می‌تواند در امور مالی تصمیم‌گیری کند. درست است که سن رشد از قانون مدنی حذف شد؛ اما همچنان به طور تلویحی و عرفی ۱۸ سال سن رشید بودن تلقی می‌شود. حال چنانچه افراد مدعی رشید بودن قبل از ۱۸ سال باشند باید تقاضای حکم رشد درخواست نمایند. نکته‌ی مهم این است که این امر با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه‌ی دادخواست امکان‌پذیر است که رسیدگی به آن نیز در صلاحیت «اداره ی سرپرستی استان» است.

حکم رشد

نمونه دادخواست صدور حکم رشد

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده رياست محترم دادسراي  ” نام شهرستان محل اقامت خواهان”.(اداره سرپرستي)
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن تقاضاي صدور حكم رشد
دلايل و منضمات دادخواست ۱- تصوير مصدق شناسنامه شماره  متقاضي حكم رشد ۲- عند الاقتضاء آزمايش اختبار دادگاه محترم ۳-استعلام نظريه از پزشكي قانوني
رياست محترم مجتمع قضايي  نام شهرستان محل اقامت خواهان”

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند :

 حسب مدارك سجلي تقديمي خانم/آقا  فرزند  به شماره شناسنامه كه در حال حاضر داراي سن بيش از ۱۵ سال (در مورد متقاضي پسر) ۹ سال( در صورت دختر بودن) قمري می‌باشد و طبق تبصره يك از ماده ۱۲۱۰ قانون مدني بالغ شرعي و قانوني محسوب می‌گردد، با توجه به رشد و كمال جسمي و روحي و دماغي و كلا آمادگی‌ام در تصدي امور مالي شخصي كه عندالاقتضاء به آزمايش شخص رياست محترم دادگاه و حتي نظريه پزشكي قانوني استناد می‌نماید، تقاضاي صدور حكم رشد را به استناد مواد فوق الاشعار قانون مدني از محضر رياست محترم دادگاه استدعا دارم .

 

 

محل امضاء مهر انگشت