دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز

دستور فروش ملک مشاعی که قابل افراز نیست به کرات در میان دعاوی مطروحه میان افراد دیده می شود. حال سؤال این است که منظور از عبارت فوق‌الذکر چیست؟ بهترین راه این است که در ابتدا به تعریف واژه‌ها بپردازیم.

ملک مشاع:

منظور از ملک مشاع ملکی است که میان دو یا چند شخص مشترک باشد.

افراز:

عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکاء ، در صورتی که یک یا چند نفر از آن‌ها راضی به تقسیم نباشند.

غیر قابل افراز:

منظور از غیرقابل افراز بودن یک ملک این است که ملک به هیچ عنوان قابل تقسیم میان شرکا نباشد. در چنین فرضی شریکی که با دیگری به توافق نمی‌رسند می‌تواند تقاضای فروش مال مشاع را بنماید. حال در صورتی که بنا بر نظر واحد ثبتی ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود، در این صورت گواهی عدم افراز صادر می‌شود.

در افراز آنچه که اهمیت دارد این است که ملک مشاعی تقسیم می‌شود و در عین تقسیم شدن حصه هر یک از شرکا نیز مشخص می‌شود.

ملک مشاع

مراحل دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز

ابتدا واحد ثبتی باید تشخیص دهد که ملکی غیر قابل افراز است و نمی‌توان آن را تقسیم نمود در چنین حالتی گواهینامه‌ای صادر می‌نماید که به موجب آن ملک غیر قابل افراز اعلام می‌گردد و متقاضی می‌تواند با داشتن گواهینامه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و دادگاه پس از فروش دستور فروش آن را به دایره اجرا خواهد داد و مدیر اجرا نیز نسبت به فروش مال مشاعی اقدام می‌نماید. همان طور که از عبارت فوق نیز پیداست تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیر قابل افراز در قالب رأی یا حکم یا قرار نیست بلکه در قالب دستور است. همچنین به موجب رویه عملی میان دادگاه، متقاضی صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز باید دادخواست تقدیم نماید و هزینه دادرسی پرداخت کند. نکته مهم و قابل توجه اینکه در صورت تصمیم دادگاه به فروش ملک غیر قابل افراز، چنین تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.

نمونه دادخواست:

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن صدور دستور فروش ملك مشاعي به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست کپی مصدق ۱ – سند مالكيت، ۲- صورت‌مجلس عدم قابليت افراز صادره از اداره ثبت اسناد        به شماره      
رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت خوانده “

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

 اينجانب با خوانده/ خواندگان در پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره و نام شهرستان” مشاعاً مالك مي باشيم. نظر به اينكه به استناد مدارك تقديمي صادره از اداره ثبت اسناد  “نام شهرستان”پلاك فوق‌الذکر قابل افراز و تقسيم فی‌مابین نمی‌باشد و از طرف ديگر نظريه اخیرالذکر به خوانده/ خواندگان ابلاغ شده و نامبرده/ نامبردگان اعتراضي نيز به اين نظريه ابراز نكرده اند فلذا صدور دستور فروش پلاك مذكور و تقسيم ثمن حاصله فی‌مابین مالكين بر اساس حصه و ميزان مالكيت به هر كدام از آن‌ها به استناد ماده ۴ از قانون افراز و فروش املاك مشاعي به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء مهر انگشت