صدور چک بلامحل

چک بلامحل

صدور چک بلامحل

چک بلامحل

جرم صدور‌ چک‌ بلامحل زمانی اتفاق می‌افتد که فرد چکی صادر می‌کند ولی موجودی کافی برای تسویه چک را در حساب خود ندارد.  مجازات صدور‌چک‌بلامحل در ماده ۷ و ۱۰ قانون صدور چک به ترتیب زیر آمده است:

ماده ۷:

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )  باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود …».

چک بلامحل

ماده ۱۰:

« هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‌شده غیرقابل تعلیق است ».

نکته‌ی قابل‌توجه این است که جرم صدور‌چک‌بلامحل حجم عظیمی از دعاوی دادگستری را تشکیل می‌دهد، لذا داشتن یک وکیل ماهر می‌تواند تا حد بسیار زیادی شما را در حاکم شدن در این دعوا یاری نماید.