ضم امین، نصب امین

نصب امین

ضم امین، نصب امین

نصب و ضم امین

گاهی اوقات برای افرادی که قادر به اداره ی امور خود نیستند، امین تعیین می‌گردد. در موارد زیر امین تعیین می‌گردد:

۱) برای اداره اموالی که به مصارف عمومی تعلق دارند و مسئول و مدیری نداشته باشند،

۲) برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه به جنین تعلق بگیرد، به هنگامی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد برای وی امین نصب می‌شود،

 

۳) اداره ی اموال غایب مفقودالاثر. در مورد غایب مفقودالاثر ذکر این نکته ضروری است که وراث غایب برای اینکه به سمت امین تعیین شوند، اولویت دارند نسبت به سایر افراد.

۴) کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال‌او امین معین شود.

امین به سه شکل وجود دارد:

الف) امین قضایی

ب) امین قانونی

ج) امین قراردادی

امین قضایی امینی است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود.

امین قانونی همان وراث یا ولی مولی علیه هستند که برای اداره ی امور مالی او تعیین می‌شوند.

امین قراردادی نیز امینی است که به موجب قراردادی تعیین می‌گردد.

نکات مهم در مورد امین به موجب قانون امور حسبی

دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید

صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آن‌ها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.

حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.

در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آن‌ها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند- نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

نمونه فرم درخواست ضم امین

سرپرست محترم دادسرای عمومی ناحیه ۲۵ تهران (امور سرپرستی)
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی …. در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد … دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که حضانت آن با اینجانبه همسر آن مرحوم و مادر صغیر می‌باشد.

از آنجایی که جدی پدری محجور به نام آقای …. فرزند …. دارای شماره شناسنامه …. شماره ملی …. متولد …. مقیم …. در قید حیات است، اداره اموال و حقوقی مالی مولی علیه بر عهده ایشان می‌باشد لکن نامبرده بالای ۸۰ سال سن دارد، به علت کهولت سن، بیماری و همچنین دوری محل اقامت وی از محل اقامت محجور و محل استقرار اموال و دارایی‌های صغیر، قادر به انجام اداره اموال و حقوقی مالی صغیر نمی‌باشد و این امر در حال فراهم‌سازی موجبات تضرر مالی صغیر است

بنابراین، مراتب در اجرای قسمت دومماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به منظور انجام اقدامات قانونی لازم جهت برای ضم امین به ولی قهری با لحاظ حق اولویت مادر به شرح موضوع ماده ۱۱۰ قانون امور حسبی به آن مقام اعلام می‌دارم.

محل اقامت صغر: ……………………

اقامتگاه ولی قهری: ………………

اقامتگاه متقاضی: ……………………

نام و نام خانوادگی

امضاء