مطالبه اجور معوق

اجور معوقه

مطالبه اجور معوق

اجور معوقه چیست؟ در تعریف این واژه کاملاً حقوقی باید چنین گفت:

«وجوهی که مستأجر در موعد مقرر مکلف به پرداخت آن‌ها به موجر (صاحب ملک) بوده اما به هر دلیلی از پرداخت آن امتناع نموده است و از موعد مقرره در قرارداد اجاره میان طرفین نیز گذشته باشد اجور معوقه گفته می‌شود».

در واقع، پرداخت اجرت، تکلیفی است برای مستأجر که به مجرد عقد اجاره برای وی ایجاد می‌گردد. منشأ قانونی مطالبه اجور معوقه ماده ۴۹۰ قانون مدنی است:

«ماده ۴۹۰ – مستأجر باید:
اولاً – در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
‌ثانیاً – عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع‌واحوال استنباط می‌شود استعمال نماید.
‌ثالثاً – مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد».

نکته درخور توجه این است که مطالبه اجور معوقه با مطالبه اجرت‌المثل تفاوت دارد. مطالبه اجور معوقه زمانی است که قراردادی بین طرفین وجود دارد و مستأجر از پرداخت اجاره بها خودداری نموده است. اما در مورد اجرت‌المثل زمانی است که قرارداد اجاره موجود نباشد و یا مدت آن گذشته و مال الاجاره به صورت غصبی در ید مستأجر است.

دعوای مطالبه اجور معوقه دعاوی مالی محسوب شده و دارای هزینه دادرسی است. چنانچه مبلغ بالای بیست میلیون تومان باشد ۵/۳ درصد و زیر بیست میلیون تومان ۵/۲درصد خواسته است. دعوای کم‌تر بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد. این دعوا باید در محل وقوع مل غیرمنقول مطرح شود.

به منظور طرح دادخواست مطالبه اجور معوقه مدارک زیر لازم و ضروری است:

کپی شناسنامه و کارت ملی

کپی قرارداد اجاره فی‌مابین مؤجر و مستأجر

کپی سند مالکیت.

اجور معوقه

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه اجور معوقه به ميزان      ريال و تخليه به علت انقضاء مدت به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق: ۱ – سند مالكيت ، ۲ –  قرارداد اجاره ، ۳- مدرك موردنياز ديگر
رياست  محترم مجتمع قضائی“نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره”

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند :

اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي را در مورد اجاره      باب واحد مسكوني/تجاري به نشاني      جزء پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. نظر به اينكه اولاً خوانده/خواندگان از تاريخ      لغايت      جمعاً به ميزان      ماه از پرداخت اجور متعلقه خودداري می‌نمایند كه با عنايت به اجاره‌بهای ماهيانه به ميزان     ريال جمعاً      ريال را شامل می‌شود و ثانياً با توجه به اينكه      مدت اجاره مقرر از تاريخ      لغايت      در تاريخ منقضي گرديده است فلذا صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت اجور معوقه به ميزان      ريال و نيز تخليه به علت انقضاء مدت مستنداً به مواد۴۹۴ قانون مدنی و۱۹۸ قانون آئين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

                                                                                                                              محل امضاء مهر انگشت  

 

از آنجایی که قوانین مؤجر و مستأجر در کشور ایران متعدد و پیچیده است لذا مشورت با وکیل در مورد مسائل مربوط به روابط بین مؤجر و مستأجر بهترین راه حل می‌باشد. مؤسسه حقوقی دادآور نسیم مهر با مجرب ترین کادر وکلا آماده ارائه خدمات می‌باشد.