مطالبه سهم الارث

سهم الارث

مطالبه سهم الارث

سهم الارث : با فوت هر فرد، وراث وی متقاضی دریافت سهم خود می‌گردند. اما مسئله این است که این امر نیاز به طی مراحلی دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌نماییم:

  1. گواهی انحصار وراثت: به موجب این امر وراث باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی درخواست صدور گواهی حصر وراثت نمایند.
  2. ترکه باید میان وراث تقسیم گردد.
  3. پس از تقسیم ترکه، هر وارث می‌تواند سهم خود را مطالبه نماید. در صورتی که بین ورثه برای تقسیم اختلاف وجود داشته باشد هر کدام از آن‌ها می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواستی مبنی بر تقسیم ترکه ثبت نمایند و پس از صدور حکم از طرف دادگاه، اقدام به مطالبه‌ی سهم الارث (از طریق ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی) نمایند.

سهم الارث

نمونه دادخواست مطالبه سهم الارث

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه سهم الارث به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق : ۱-گواهي انحصار وراثت شماره        صادره از شعبه      دادگاه عمومي ” نام شهرستان “۲- دادنامه شماره ………………………….صادره از شعبه ……………………………..دادگاه عمومی مبنی بر تقسیم ترکه (تقسیم‌نامه) ۳- عندالاقتضا و جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري۴- ” مدرك مورد نياز ديگر “
رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت متوفي “

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

با توجه به اینکه از مرحوم……………………………..اموالی به عنوان ترکه باقی مانده که بخشی از آن شامل…………………………..در سهم اینجانب قرار گرفته لیکن خوانده/خواندگان از تحویل آن خودداری می‌نمایند لا صدور حکم شایسته بر محکومیت ایشان مورد استدعا است.

 

محل امضاء مهر انگشت