مطالبه مهریه

مهریه

مطالبه مهریه

 

مهریه مال معینی است که در عقد نکاح، زوج به میزان متعارف و معقول به زوجه می‌دهد یا به نفع او بر عهده می‌گیرد.

مهر المسمی است مهری است که در عقد نکاح میزان آن دقیقاً مشخص شده یا تعیین آن بر عهده‌ی شخص ثالثی نهاده شده است. حال اگر در ازدواج دائم مهریه ذکر نشده باشد و بعد از توافق بر سر میزان مهریه نزدیکی بین زوجین واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل است. این نوع از مهریه بر حسب شرافت و اوضاع‌واحوال زوجه به او داده می‌شود.

نوع دیگری از مهریه مهر المتعه است که شوهر به زن مطلقه‌ی خود که مهرالمسمی نداشته و با او نزدیکی نکرده می‌دهد. برای تعیین مهرالمتعه، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

هر گاه یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کند، زن مستحق نصف‌مهریه است (البته این موضع اختلافی است).

پدر زوج عرفاً می‌تواند مهریه را بر عهده بگیرد، ولی قانوناً بر عهده خود مرد است. اگر چه هر کس می‌تواند پرداخت کند، اما از باب ضمانت. مثل هر دین دیگر، کسی می‌تواند ضامن بدهکار شود، اما اگر مهریه، انجام کاری باشد که تنها از عهده‌ی زوج برآید و در انجام آن مباشرت مرد، مورد نظر زوجه باشد، کسی نمی‌تواند این نوع مهریه را بر عهده بگیرد.

زن می‌تواند طبق قانون قبل از پرداخت مهریه از ایفای روابط زناشویی امتناع کند به این حکم در قانون حق حبس گفته می‌شود و در آن تفاوتی بین دوشیزه و بانوان نیست.

در صورت مطالبه مهریه پرداخت آن بر حسب قیمت روز است مگر اینکه شرطی خلاف آن شده باشد.

در دو مورد به زن مهریه تعلق نمی‌گیرد:

  1. در صورتی که نکاح اعم از دائم یا موقت باطل باشد و نزدیکی واقع نشده باشد و اگر مهریه را گرفته شوهر می‌تواند استرداد آن را مطالبه نماید.
  2. هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهت فسخ شود؛ مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت در فرض فسخ نکاح زن مستحق نصف مهریه است.

نکته مورد توجه این است که در فرض مطالبه مهریه سقف بالای سر زوج را نمی توات توقیف کرد؛ چراکه این مال به‌اصطلاح جزء مستثنیات دین است مگر آنکه آن منزل اینقدر بزرگ و تشریفاتی باشد که از شأن مرد بالاتر باشد که در این صورت ملزم می‌شود خانه‌ای در شأن خودش تهیه کند و مهریه همسر را از قیمت منزل فروخته شده بپردازد.

در صورتی که مهریه مال وقفی بوده باشد در این صورت باطل بوده و زوج باید مثل یا قیمت آن را به زوجه بدهد

مهریه

نمونه دادخواست مطالبه‌ مهریه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه مهريه به ميزان      ريال به انضمام كليه خسارات قانونی قرار تأمين خواسته
دلايل و منضمات دادخواست كپي مصدق عقدنامه،  “مدرک مورد نياز ديگر”
رياست محترم مجتمع قضايي  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

این جانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده‌ایم.. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامه مذكور به ميزان      ريال كلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه می‌باشد فلذا با تقديم اين دادخواست به استناد مواد ۱۰۸۲ قانون مدني و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده پرداخت مهريه مذكور در عقدنامه به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي در حق این جانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع می‌باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون اخیرالذکر بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نيز تقاضا می‌شود.          

 

                                      

                                                                                                 محل امضاء مهر انگشت