نفقه

نفقه

نفقه

نفقه:طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه‌دائم عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه‌ی نقصان یا مرض».

نفقه تکلیف زوج است اما مانند هر دین دیگری شخص ثالثی می‌تواند تعهد به پرداخت آن نماید. همچنین تعهد به پرداخت نفقه‌تنها در ازدواج دائم وجود دارد نه موقت. در عقد موقت تنها در صورت اشتراط می‌توان زوج را متعهد به پرداخت مهریه نمود. رسیدگی به نفقه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر اینکه چنین اثبات گردد که میزان‌نفقه از ۲۰ میلیون تومان تجاوز نموده است.

بنابراین، نفقه یکی از تکالیف مهم مرد در زندگی مشترک است و در صورتی که مرد از انجام این تکلیف قانونی امتناع کند و یا حتی عاجز از پرداخت‌نفقه به همسر خود باشد، با ضمانت اجراهای قانونی مواجه می‌شود.

زن می‌تواند حتی نفقه ایام گذشته را نیز از طریق حقوقی و دادخواست مطالبه نماید .

در صورت اثبات ترک انفاق از سوی زوج ماده ۱۱۲۹ چنین مقرر داشته است:

«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه‌زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن‌نفقه».

به لحاظ کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه توسط شوهر در قانون، مجازات تعیین شده است و زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و از مرد شکایت نماید. البته این امر فقط برای‌نفقه حال است نه گذشته.

از لحاظ حقوقی زن می‌تواند برای مطالبه نفقه حال و گذشته خود به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه‌نفقه تقدیم دادگاه نماید؛ دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم کند و هرگاه شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و دادگاه نیز نتواند وی را مجبور به پرداخت نفقه‌نماید یا فاقد اموال و دارایی باشد یا امکان دسترسی به اموال وی نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت. البته این حق زمانی برای زن ایجاد می‌شود که از شوهر تمکین کند و در خانه شوهر زندگی کند وگرنه اگر شوهر بتواند عدم تمکین زن را در دادگاه ثابت کند، او مستحق‌نفقه نخواهد بود.

اساساً حق نفقه قابل اسقاط نیست، پس چنین اقدامی اثر حقوقی ندارد. بنابراین اگر کسی حق نفقه‌خود را ساقط نماید چنین اقدامی اثر حقوقی ندارد.

نفقه

نمونه دادخواست مطالبه نفقه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه نفقه ايام زوجيت به ميزان      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل و منضمات دادخواست ۱- كپي مصدق عقدنامه، ۲- عندالاقتضاء شهادت شهود، ۳- جلب نظر كارشناس، ۴- مدرک مورد نياز ديگر
رياست محترم مجتمع قضايي  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده‌ایم. نظر به اينكه حسب مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدني تأمين نفقه زوجه بر عهده شوهر می‌باشد و خوانده از اين كار استنكاف و خودداري می‌نماید فلذا رسيدگي و صدور حكم به پرداخت نفقه ايام زوجيت از تاريخ       لغايت       به مدت       ماه (و تا زمان رسيدگي و صدور حكم و اجراي دادنامه) فعلاً به ميزان      ريال مستنداٌ به مواد ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني و۱۱۰۶و۱۱۰۷ قانون مدنی  به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست . براي تعيين ميزان نفقه متعلقه نيز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر كارشناس نيز استناد می‌نماید.

 

 

                                                                                                                  محل امضاء مهر انگشت