گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

مقاله گواهی عدم امکان سازش

این گواهی چیست؟ در چه مواردی صادر می شود؟ چه کسانی می توانند درخواست صدور آن را بدهند؟

اینها همگی شاید سوالاتی باشد که فکر شما را درگیر کرده باشد تا بخواهید پاسخشان را بدانید.

داشتن اطلاعات حقوقی برای کلیه اقشار جامعه مفید است زیرا باعث می شود تا آنها آگاهی کامل از این موضوعات را داشته باشند و بتوانند در موارد مهم و حساس قانونی رفتار و برخورد درست را انجام بدهند.

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، گواهی عدم امکان سازش را وارد نظام حقوقی ایران کرد.

زمانی که زن و شوهری برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه می کنند، دادگاه در ابتدای امر هر دو را به سازش دعوت می کند و آنها را به یک فردی که به وی به اصطلاح داور می گویند ارجاع می دهد.

اگر داور نتواند بین آنها صلح و سازش برقرار کند، این گواهی صادر خواهد شد.

تصمیم های دادگاه مبتنی بر طلاق

درخواست طلاق دو حالت دارد :

اول اینکه زن درخواست طلاق بدهد که در این صورت زن باید دادخواست تنظیم کند و حکم طلاق از سمت دادگاه صادر می شود.

گواهی عدم امکان سازش

زن چگونه می تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند؟

تنها در صورتی زن می تواند درخواست بدهد که حق طلاق به صورت رسمی در عقدنامه ذکر شده باشد یعنی مرد به طور رسمی وکالت در طلاق را به زن داده باشد که در این صورت زن به استناد به همان حق درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش می دهد و جالب است بدانید که در این حالت دیگر حتی احتیاجی به حضور مرد در دفترخانه طلاق نیست و زن می تواند بدون حضور مرد و با استناد به همان حق، خودش را مطلقه نماید.

انصراف شوهر از اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش

اگر گواهی صادر شود اما شوهر برای اجرای صیغه طلاق در دقترخانه حاضر نشود و زن هم حق طلاق نداشته باشد، هیچ فردی و هیچ دادگاه و قانونی نمی تواند وی را ملزم به اجرای مفاد آن گواهی و صدور حکم طلاق کند.

حال اگر زن در هنگام ارجاع دادگاه به داوری، درخواست درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه بدهد یعنی درخواست بدهد که در هنگام ارجاع به داوری اگر گواهی صادر شد، دادگاه به زن به صورت مستقل حق طلاق بدهد که اگر مرد در دفترخانه حاضر نشد زن بتواند خودش را مطلقه کند.

مدت اعتبار این گواهی 

باید بدانید این گواهی هم مانند خیلی از گواهی های دیگر زمان و اعتبار دارد و مدت اعتبار این گواهی از زمان ابلاغ به هرکدام از زن و شوهر که درخواست داده اند تنها ۳ ماه است.

بعد از صدور این گواهی چه باید کرد؟

بعد از اینکه این گواهی صادر شد ۳ ماه از زمان ابلاغ مهلت وجود دارد تا طرفین به دفترخانه طلاق برای اجرای صیغه طلاق مراجعه کنند و در صورتیکه هریک از زن یا مرد مراجعه نکند مهلتی دیگر به مدت حداکثر ۱ ماه دیگر تعیین می شود تا وی حاضر شود.

اگر زن در دفترخانه حاضر نشود، مرد می تواند بدون حضور وی، زن را طلاق دهد و اعلام این موضوع به زن از طریق دفترخانه طلاق انجام می شود.