اجرت المثل‌ایام تصرف

اجرت المثل‌ایام تصرف

اجرت المثل‌ایام تصرف

اجرت‌المثل ایام تصرف واژه‌ای کاملاً تخصصی در رشته حقوق می‌باشد. مقصود از این واژه چیست؟

تعریف اجرت‌المثل ایام تصرف

فرض کنید شخصی از مالی که متعلق به دیگری است استفاده می‌نماید، در این صورت در طی مدتی فرد مالک از منافع مال خود محروم شده است. بنابراین، باید به فرد مالک اجرت‌المثل ایام تصرف تعلق بگیرد. مبلغ اجرت‌المثل را ممکن است طرفین به صورت توافقی تعیین نمایند. چنانچه توافقی میان طرفین حاصل نشود، کارشناس دادگستری این کار را انجام می‌دهد و میزان اجرت‌المثل را مشخص می‌نماید. مبنای چنین حقی قاعده لاضرر است. یعنی هیچ کس نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. به منظور روشن شدن این موضوع مثالی را در این مورد ذکر می‌نماییم:

شخصی خانه‌ی متعلق به دیگری را غصب نموده است و در مدت زمان غصب، مالک از منافع منزل مسکونی خود که سکونت در آن است، محروم می‌گردد. در چنین حالتی باید دادخواستی به طرفیت غاصب به دادگاه تقدیم شود و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف گردد.

نکته مهم این است که اجرت‌المثل ایام تصرف به نرخ روز محاسبه می‌گردد. در مثال فوق، فرض کنید غاصب خانه‌ای را از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۷ غصب نموده است. در چنین حالتی به منظور احتساب اجرت‌المثل ایام تصرف بر حسب نرخ سال ۱۳۹۷ محاسبه می‌گردد؛ چراکه اگر غیرازاین عمل شود در حق غاصب لطف شده است. حال اینکه غرض از تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف این است که به شدیدترین حالت ممکن با غاصبین برخورد شود.

اجرت المثل‌ایام تصرف

سؤالاتی ممکن است پیرامون اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح گردد که در زیر به مطالعه و بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

  1. چنانچه دو نفر به طور شریکی ملکی را خریداری نمایند، یکی از دو شریک بدون رضایت شریک دیگر در ملک مشاعی سکونت نموده باشد، تکلیف چیست؟

در چنین صورتی شریکی که رضایتی به سکونت شریک دیگر نداشته می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را تقاضا نماید. اما، چنانچه شریک دیگر با رضایت شریک خود در ملک سکونت داشته باشد، نمی‌تواند چیزی را مطالبه کند.

  1. آیا هر نوع تصرفی می‌تواند مبنای طرح دعوای اجرت‌المثل ایام تصرف باشد؟

خیر، ملاک‌هایی لازم است تا عنوان حقوقی اجرت‌المثل ایام تصرف تحقق پیدا کند. تصرف باید استمرار داشته باشد. همچنین سلطه فرد بر مال غیر ممکن است با واسطه باشد یا با مباشرت خود فرد.

  • نکته مهم

واژه دیگری با عنوان اجرت‌المثل ایام زوجیت وجود دارد که از این موضوع متمایز است. منظور از اجرت‌المثل ایام زوجیت این است که زن در خانه شوهر باید تمکین عام و خاص را رعایت نماید. منظور از تمکین عام، حضور زن در خانه شوهر، کار نکردن زن بدون اجازه شوهر و ….است. تمکین خاص نیز عمل کردن به وظایف زناشویی است. غیر از این دو مورد مذکور در فوق، چنانچه زن در خانه شوهر عملی انجام دهد مستحق پاداش است. باید توجه داشت که این امر در حوزه مسائل خانواده قرار می‌گیرد. در صورتی که اجرت‌المثل ایام تصرف جزء دعاوی و مباحث مالی است.

نمونه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل‌ایام تصرف:

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه اجرت المثل اجرت المثل ايام تصرف به ميزان ريال به انضمام كليه خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق: ۱ – سند مالكيت ، ۲ – قرارداد اجاره ، ۳- كارشناسي ۴- مدرك مورد نياز ديگر”
رياست محترم مجتمع قضائی“نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادی رادر مورد باب واحد مسكوني/ تجاري در نشاني جزء پلاك ثبتي / بخش “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم، نظر به اينكه قرار داد اجاره منعقده در تاريخ ومدت ماهه مندرج در بند عقد اجاره مذکور در تاريخ منقضی شده است ولي مورد اجاره همچنان در تصرف خوانده/خواندگان قراردارد و با توجه به عدم تمديد قرارداد اجاره و ادامه تصرفات آنان و اينكه اجاره بهای ماهيانه عرفی محل به ميزان ريال مي باشد فلذا به استناد مواد ۴۹۴ قانون مدني و۱۹۸ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف از لغايت جمعاً ماه به مبلغ ريال و همچنين تا زمان صدور حكم و اجراي دادنامه وفق نظر كارشناس رسمي دادگستري به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. ابطال تمبر وفق نظر دادگاه محترم و پس از ارزيابي هاي كارشناس منتخب دادگاه متعاقباً به عمل مي آيد.

محل امضاء مهر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ / / امضاء

چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره ۱۲۹۶/۲۲۰۱/۵۴ دفتر طرح وبرنامه ريزي

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *