کمیسیونهای تخصصی ثبتی

کمیسون تخصصی ثبتی

کمیسیون تخصصی ثبتی

کمیسیون تخصصی ثبتی در مورد بخشنامه های ثبتی و همچنین صورت‌جلسات ثبتی اتخاذ تصمیم می‌نمایند و رأی صادر می‌کنند. به عبارت دیگر، نهادی شبه قضایی هستند.

کمیسیون تخصصی ثبتی
کمیسیون تخصصی ثبتی

نمونه رأی صادر شده از کمیسیون تخصصی ثبتی به شرح زیر است:

کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 972

موضوع:

1- ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه ثبتی

2- ابطال ماده 1 صورت‌جلسه شماره (1) مورخ 14/5/94 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

3- ابطال ماده (3) صورتجلسه شماره 2 مورخ 26/10/94 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

تاریخ رأی:

دوشنبه 30 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010240