نمونه اوراق قضایی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک
نمونه قرارداد سند رسمی بیع قطعی زمين دارای دفترچه مالكيت
الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی
الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی
تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام
اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی
الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن
تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا
تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ مرکز فساد قراردادن آن
دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاک ثبتی و بدوا صدور قرار دستور موقت
تقاضای تخلیه به منظور نوسازی ملک
تقاضای تخلیه و تحویل عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت اجاره
تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره
صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین پلاک ثبتی
صدور قرار تامین دلیل و اجرای آن جهت ضبط حضور یا عدم حضور طرفین در دفترخانه